Artykuły naukowe

 

  artykul

Nielegalny pobór wody i nielegalne odprowadzanie ścieków - postulaty de lege ferenda

„SAMORZĄD TERYTORIALNY” (2014, Nr 9)

linia
  artykul

Dwuetapowa weryfikacja taryf dla wody i ścieków

„SAMORZĄD TERYTORIALNY” (2014, Nr 6)

linia
  artykul

Błędy przy ustalaniu opłat adiacenckich z tytułu udziału w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej

„FINANSE KOMUNALNE” 2011, Nr 4

linia
  artykul

Elementy umowy sprzedaży ciepła (umowy kompleksowej) w Prawie energetycznym

„PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO” 2011, Nr 2

linia
  artykul

Opłaty abonamentowe w taryfach dla wody i ścieków

„FINANSE KOMUNALNE” 2010, Nr 10

linia
  artykul

Przekazywanie urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo – kanalizacyjnemu

„FINANSE KOMUNALNE” 2010, Nr 9

linia
  artykul

Nowa procedura zatwierdzania taryf dla paliw lub energii w prawie energetycznym

„PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO” 2006, Nr 1

linia
  artykul

Nowa regulacja umów o dostarczanie paliw lub energii w prawie energetycznym

„PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO” 2005, Nr 11

linia
  artykul

Odnawialne źródła energii: kierunek zmian w prawie energetycznym

„PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO” 2004, Nr 11

linia
  artykul

Wprowadzanie w życie taryfy przedsiębiorstwa energetycznego (glosa krytyczna do wyroku SN IV CKN 1616/00)

„GLOSA” 2003, Nr 11

linia
  artykul

Zadania gminy jako regulatora rynku wodociągowo-kanalizacyjnego

„PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO” 2003, Nr 1

linia
  artykul

Problemy ustalania, zatwierdzania, stosowania i kontroli cen ciepła w świetle Prawa energetycznego

„SAMORZĄD TERYTORIALNY” 2001, Nr 9

linia
   

Artykuł naukowy – artykuł w czasopiśmie naukowym spełniający określone, ostre kryteria poprawności, 

opisujący oryginalne badania naukowe i wynikające z nich wnioski, lub zbierający w formie przeglądu 

wnioski z wcześniej opublikowanych prac.

 

 

INFRASTRUKTURA Henryk Palarz         ul. Łączna 1A/27, 40-236 Katowice         tel./fax: (32) 255 74 20         tel.kom.: 0 500 228 551